Стартира проект “Идентифициране и активиране на икономически неактивни младежи от община Марица”, № BG05M9OP001-1.043-0007-C01, изпълняван от община “Марица” с финансовата подкрепа на СНЦ “Местна инициативна група – Община Марица” чрез Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”. Асоциация “Голям брат, Голяма сестра – България” е подизпълнител на 3 от 4-те дейности, заложени в проекта.

Основната цел на проекта е активирането, успешната реализация и интеграция в заетост на младежи от община “Марица” до 29-годишна възраст, които не са нито в образование или обучение, нито в заетост, включително не са регистрирани като безработни лица в Агенцията по заетостта.

Проектът предвижда:

  • Идентифициране на 20 младежи до 29 години, които не са обхванати от заетост и/или образование
  • Предоставяне на информационни, юридически и психологически консултации на тези лица
  • Предоставяне на мотивационни обучения за активно търсене на работа на подбраните младежи
  • Осигуряване на трудова заетост за период от 6 месеца на 10 младежа от тази група от община “Марица”

Екипът на Асоциацията започна провеждането на информационни срещи с кметовете на всички 19 малки населени места на територията на общината. Дотук са посетени селата Войводиново, Динк, Калековец, Крислово, Маноле, Манолско конаре, Рогош, Скутаре, Трилистник и Ясно поле. Предстоят срещи в останалите 9 села, след които със съдействието на кметовете по места ще бъде официално стартирано идентифицирането на младежи, които да бъдат включени в проектните дейности.

Categories: Новини