ТЕКУЩИ

  ПОРАСТВАМЕ ЗАЕДНО

Донор: Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Бенефициент: Асоциация “Голям брат Голяма сестра – България”

Период на изпълнение: 01.09.2019 – 31.12.2019

Проектът има за цел да създаде устойчиви решения за преодоляване на проблема, свързан със социалната и трудова интеграция на децата и младежите, настанени в резидентски услуги. Проектът предоставя подкрепа за личностното развитие на децата и младежите от КСУ „Олга Скобелева”, гр. Пловдив.

  ОБРАЗОВАНИЕ ЗА РАВНОПРАВИЕ НА ПОЛОВЕТЕ

Донор: Международен женски клуб – София

Бенефициент: Асоциация “Голям брат Голяма сестра – България”

Период на изпълнение: 01.10.2019 – 31.12.2019

Проекът има за цел да повиши осведомеността на младежите по въпросите на равноправието на половете и да увеличи както тяхната чувствителност, така и тази на обществото по тези тематика. Дейностите на “Образование за равноправие на половете” предвиждат да се сформира екип от обучени доброволци, които да работят чрез неформални методи с ученици от малките населени места около гр. Пловдив.

МИНАЛИ

ЗАЕДНО РЪКА ЗА РЪКА – ТВОРИМ КРАСОТА

Донор: Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Бенефициент: Община “Марица”

Партньори: Асоциация “Голям брат Голяма сестра – България” , Целодневна детска градина “Бисер”, с. Труд

Период на изпълнение: 01.08.2016 – 31.12.2018

Основната цел на проекта е  да бъдат създадени условия за подпомагане на децата от етническите малцинства, да се изградят като пълноценни граждани и за успешната им професионална, социална и личностна реализация., както и да се подобрят на условията за равен старт и подкрепа за предучилищното възпитание.

  КАМПАНИЯ “ПЪРВИ СРЕЩИ”

Донор: Европейска младежка фондация към Съвета на Европа

Бенефициент: Асоциация “Голям брат, Голяма сестра – България”

Кампания „Първи срещи” има за цел да повиши чувствителността и информираността на младите хора, включително и такива в неравностойно положение и принадлежащи към малцинствени етнически групи, към теми като човешки права и достойнство, сексуална ориентация и равенство на половете, агресия и насилие срещу момичета, език на омразата офф- и онлайн.

КАМПАНИЯ “РАНО МИ Е”

Донор:  Български Фонд за Жените

Бенефициент: Асоциация “Голям брат, Голяма сестра – България”

Дългосрочна кампания, фокусирана върху равенството между половете, превенцията на ранната сексуализация, ранните бракове и ранната бременност, безопасността в Интернет за момичетата.

А ТИ ПРОЧЕТЕ ЛИ КОНВЕНЦИЯТА?

Донор:  Български Фонд за Жените

Бенефициент: Асоциация “Голям брат, Голяма сестра – България”

След разгорещените дебати в България около ратифицирането на т.нар. Истанбулска конвенция (Конвенция на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие), която доведе до нейното отхвърляне, общественото напрежение остана. Кампанията има за цел да въведе в целите на Конвенцията, които бяха размити в медиите, както и да създаде у младите хора умения за боравене с информация.