„ЗАЕДНО РЪКА ЗА РЪКА – ТВОРИМ КРАСОТА”

Донор: Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Бенефициент: Община “Марица”

Партньори: Асоциация “Голям брат Голяма сестра – България” , Целодневна детска градина “Бисер”, с. Труд

Основната цел на проекта е  да бъдат създадени условия за подпомагане на децата от етническите малцинства, да се изградят като пълноценни граждани и за успешната им професионална, социална и личностна реализация., както и да се подобрят на условията за равен старт и подкрепа за предучилищното възпитание.