На 21.05.2020 година екипа на Асоциация “Голям Брат, Голяма Сестра – България” проведе първата си информационна работна среща, като част от реализирането на Дейност № 1 по Проект № BG05M9OP001-1.043-0007-C01 “Идентифициране и активиране на икономически неактивни младежи от община Марица”. Срещата се проведе в Кметството на село Скутаре, Община Марица с кмета на населеното място и служители на администрацията.

 

На работната среща бяха представени основни детайли в реализацията на дейността, както и уточняване на критериите за участието в проектните дейности от потенциални преки бенефициенти от целевата група на младежи. Кмета на село Скутаре, Г-н Добрев сподели, че въпреки не малкия брой жители в селото и близостта до индустриалните зони в региона, все още има млади хора до 29 години, които се затрудняват да намерят добра реализация на пазара на труда. В този смисъл, участието им в подобен проект, иницииран от Община Марица, ще допринесе за разкриване на нови възможности за младите хора в селото. Г-н Добрев сподели също, че възможността младежи да се реализират трудово със сигурните условия, които предлагат проектните дейности, ще са в подкрепа на работата на местната администрация, която цели включването на местното население в поддържане на зелените площи – парк, градини, спортни игрища и други. Кметството се нуждае от допълнителна работна ръка, която може да се осигури чрез дейности на проекта и очаква развитието им. Г-н Добрев предложи услугите на местната администрация в насока на общите усилия за идентифициране на подходящи участници в проекта от селото, в името на тяхната трудова реализаци.

Участниците в работната среща се разбраха за насрочване на следваща среща с младежи, които желаят да преминат етапа на проучване и информиране за следващите етапи в проекта.

Categories: Новини