ТЕКУЩИ

КНИЖАРНИЦА НА КОЛЕЛА

Донор: Европейски корпус за солидарност, Проекти за солидарност

Номер на проект/договор за финансиране: 2020-2-BG01-ESC31-079318

Бенефициент: Асоциация “Голям брат Голяма сестра – България”

Период на изпълнение: 01.08.2020 г. – 31.05.2021 г.

Настоящият проект има за цел да набира дарения под формата на детски книги, образователни игри и занимателни материали,  като продължение на кампанията “С книжки и игри – времето лети”, провокирана от изолацията, в която бяха поставени и децата през м. март и април 2020 г. Даренията ще достигнат до нуждаещите се деца, читалища, библиотеки и училища из цялата страна.

YES!

Донор: Европейски корпус за солидарност, Проекти за солидарност

Номер на проект/договор за финансиране: 2020-2-BG01-ESC31-079322

Бенефициент: Асоциация “Голям брат Голяма сестра – България”

Период на изпълнение: 01.08.2020 г. – 28.02.2021 г.

Проект “YES!” цели да помогне на ученици в неравностойно положение /от семейства с нисък социален статус или такива, които живеят в институции/, които изпитват затруднения с обучението си по чужди езици в училище. Доброволци на Асоциацията  ще подпомагат с езикови уроци ученици в неравностойно положение на възраст 10-15 години от гр. Пловдив през първия срок на учебната 2020/2021 година.

МИСЛЯ  ГЛОБАЛНО, ДЕЙСТВАМ ЛОКАЛНО

Донор: Европейски корпус за солидарност, Проекти за солидарност

Номер на проект/договор за финансиране: 2020-1-BG01-ESC31-078657

Бенефициент: Асоциация “Голям брат Голяма сестра – България”

Период на изпълнение: 01.05.2020 г. – 30.04.2021 г.

Идеята на проекта е да популяризира 17-те Цели за устойчиво развитие на ООН сред деца от малките населени места на територията на Община Марица /Област Пловдив/ с оглед на това те да станат по-отговорни както към самите себе си, така и към общността като цяло.

ПАРЧЕНЦА ЖИВОТ

Донор: Европейски корпус за солидарност, Проекти за солидарност

Номер на проект/договор за финансиране: 2020-1-BG01-ESC31-078386

Бенефициент: Асоциация “Голям брат Голяма сестра – България”

Период на изпълнение: 01.06.2020 г. – 31.05.2021 г.

Проектът цели да подобри физическата, социалната и емоционалната среда на хората, живеещи в домове за стари хора в гр. Пловдив, както и да събере, издаде и разпространи сборник с разкази “Парченца живот” с истории, разказани от настанените в домовете.

ОФФЛАЙН НЕДЕЛЯ

Донор: Европейски корпус за солидарност, Проекти за солидарност

Номер на проект/договор за финансиране: 2019-3-BG01-ESC31-077981

Бенефициент: Асоциация “Голям брат Голяма сестра – България”

Период на изпълнение: 01.02.2020 г. – 31.11.2020 г.

Основната цел на проект “ОФФлайн неделя” е да демонстрира пред деца и младежи в неравностойно положение смислени алтернативи за свободното време и най-вече да ги насърчи да споделят, учат, творят и играят в едно артистично пространство и изцяло офлайн среда.

ПРЕДАЙ НАТАТЪК

Донор: Европейски корпус за солидарност, Доброволчески партньорства

Номер на проект/договор за финансиране: 2018-1-BG01-ESC13-061160

Бенефициент: Асоциация “Голям брат Голяма сестра – България”

Период на изпълнение: 01.02.2019 г. – 31.01.2021 г.

Основната цел на тригодшиния проект “Предай нататък”  е да подпомогне деца и младежи в неравностойно положение по пътя на тяхното развитие, като им предостви дългосрочна менторска подкрепа от доброволци по едноименната програма “Голям брат Голяма сестра”. В проекта е заложена и работа на чуждестранни доброволци с децата и младежите за периоди от по два месеца.

ИДЕНТИФИЦИРАНЕ И АКТИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИ НЕАКТИВНИ МЛАДЕЖИ ОТ ОБЩИНА “МАРИЦА”

Донор:  СНЦ “Местна инициативна група – Община Марица” чрез  Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”

Номер на проект/договор за финансиране:  BG05M9OP001-1.043-0007-C01

Бенефициент: Община “Марица”

Подизпълнител: Асоциация “Голям брат Голяма сестра – България”

Период на изпълнение: 20.09.2019 г.  – 20.03.2021 г.

Основната цел на проект “Идентифициране и активиране на икономически неактивни младежи от община “Марица” е активирането, успешната реализация и интеграция в заетост на младежи от община “Марица” до 29-годишна възраст, които не са нито в образование или обучение, нито в заетост, включително не са регистрирани като безработни лица в Агенцията по заетостта. 

СИНОНИМИ НА ЗДРАВЕТО

Донор: Програма “Еразъм+”, Ключова дейност 1

Номер на проект/договор за финансиране: 2019-3-BG01-KA105-077911

Бенефициент: Асоциация “Голям брат Голяма сестра – България”

Партньори: Организации от Гърция, Турция, Италия, Литва, Полша, Португалия, Египет и Армения

Период на изпълнение: 01.02.2020 г. – 31.10.2021 г.

Основна цел на проект “Синоними за здравето” е да насърчи социалното включване на младите хора в неравностойно положение чрез изграждане на здравословни навици, подобряване на физическата култура и осмисляне на факторите, влияещи върху всички аспекти на физическото, духовното и емоционалното развитие на индивида.

(SO)LIDARY

Донор: Програма “Еразъм+”, Ключова дейност 1

Номер на проект/договор за финансиране: 2020-1-BG01-KA105-078589

Бенефициент: Асоциация “Голям брат Голяма сестра – България”

Партньори: Организации от Италия, Португалия, Испания, Литва, Словакия, Полша, Турция, Гърция.

Период на изпълнение: 01.05.2020 г. – 31.12.2021 г.

Основна цел на проект “(SO)LIDARY”  е да популяризира доброволчеството като фактор за успешна професионална реализация и да подобри капацитета на партньорите в процеса на управление на доброволци – както на местни, така и на международни.

EntreprenYOUR FUTURE

Донор: Програма “Еразъм+”, Ключова дейност 1

Номер на проект/договор за финансиране: 2020-1-BG01-KA105-078621

Бенефициент: Асоциация “Голям брат Голяма сестра – България”

Партньори: Организация от Египет

Период на изпълнение: 01.05.2020 г. – 30.11.2021 г.

Основната цел на проекта е да предостави на младите хора от двете страни информация, познания и практически набор от инструменти за справяне с безработицата, както и със социалната изолация, която следва от нея.  

СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ ПАРЛАМЕНТ

Донор: Програма “Еразъм+”, Ключова дейност 3

Номер на проект/договор за финансиране: 2020-1-BG01-KA347-078388

Бенефициент: Асоциация “Голям брат Голяма сестра – България”

Период на изпълнение: 01.05.2020 г. – 31.04.2021 г.

Проектът има за основна цел да насърчи диалог между младите хора и институциите, отговарящи за сформиране на политики за младежта, като създаде и институционализира Национален ученически парламент. Основната дейност е двудневна среща на представители на ученическите съвети от цялата страна и заинтересовани лица/институции.

ОТ НАС ЗАВИСИ

Донор: Civitates чрез Български фонд за жените

Номер на проект/договор за финансиране:  CVT 08/2019

Бенефициент: Асоциация “Голям брат, Голяма сестра – България”

Партньори: Фондация “ДА”

Период на изпълнение: 01.03.2020 г. – 15.11.2020 г.

Гражданско обединение  “Равни БГ” е коалиция от 30 организации и медии от цяла България, създадена, за да противопостои на свиващото се гражданско пространство и да повиши доверието в неправителствения сектор в страната. Асоциация “Голям брат, Голяма сестра – България” и Фондация “ДА” съвсместно провеждат онлайн кампания за разбиване на погрешни схващания за НПО сектора.

ПРИКЛЮЧИЛИ

2019 г.

  ДОБРИТЕ ДЕЛА В ОБЕКТИВА

Донор: Общинска фондация “Пловдив 2019”

Номер на проект/договор за финансиране: ОПК-001/21.06.2019 г.

Бенефициент: Асоциация “Голям брат Голяма сестра – България”

Период на изпълнение: 01.07.2019 г. – 12.09.2019 г.

Основната дейност в проекта е организиране на фотоизложба “Добрите дела в обектива”. Тя е бъде локализирана в галерия “Plovediv” в Капана и илюстрира по атрактивен начин активността на младите хора в гр. Пловдив, техни доброволчески и/или благотворителни инициативи и лични добротворчески истории. .

  ОБРАЗОВАНИЕ ЗА РАВНОПРАВИЕ НА ПОЛОВЕТЕ

Донор: Международен женски клуб – София

Бенефициент: Асоциация “Голям брат Голяма сестра – България”

Период на изпълнение: 01.10.2019 г. – 31.12.2019 г.

Проекът има за цел да повиши осведомеността на младежите по въпросите на равноправието на половете и да увеличи както тяхната чувствителност, така и тази на обществото по тези тематика. Дейностите на “Образование за равноправие на половете” предвиждат да се сформира екип от обучени доброволци, които да работят чрез неформални методи с ученици от малките населени места около гр. Пловдив.

INSPIRE – SOCIAL INNOVATION AND LEADERSHIP

Донор: Програма “Еразъм+”, Ключова дейност 1

Номер на проект/договор за финансиране: 2019-1-DK01-KA105-059968

Бенефициент: FORA KOBENHAVN, Дания

Партньори: Асоциация “Голям брат Голяма сестра – България” и 5 организации от Румъния, Чехия, Литва, Северна Македония, Италия

Дъглосрочният проект има за цел да подобри лидерските качества у младите хора, по начин, по които те да могат да ги прилагат за развитие на социално предприемачество.

GAME ON – FACILITATING THROUGH GAMING 

Донор: Програма “Еразъм+”, Ключова дейност 1

Номер на проект/договор за финансиране: 2019-1-DK01-KA105-059956

Бенефициент: FORA KOBENHAVN, Дания

Партньори: Асоциация “Голям брат Голяма сестра – България” и 5 организации от Хърватия, Италия, Румъния, Испания, Турция

Период на изпълнение: 01.05.2019 г. – 30.04.2021 г.

Дъглосрочният проект си поставя за цел да събере на едно място младежки работници и участници, запознати с видеоигрите, за да обменят добри практики и да направят процеса на неформално учене по-интерактивен.

МЛАДИ, АКТИВНИ И ОТГОВОРНИ

Донор: Програма “Еразъм+”, Ключова дейност 1

Номер на проект/договор за финансиране: 2019-1-BG01-KA105-062153

Бенефициент: Асоциация “Голям брат Голяма сестра – България”

Партньори: Организации от Ирландия и Румъния

Период на изпълнение: 01.05.2019 г. – 30.11.2019 г.

Целта на младежкия обмен „Млади, активни и отговорни” е да даде възможност на 30 младежа от България ,Ирландия и Румъния да развият своите лидерски качества, като ги предизвика да използват тези свои качества за подобряване състоянието както на местните общности, така и на обществото в глобален аспект, като ги запознае със 17-те Цели за устойчиво развитие на ООН.

LEARN TO LIVE TOGETHER

Донор: Програма “Еразъм+”, Ключова дейност 1

Номер на проект/договор за финансиране: 2018-3-BG01-KA105-061182

Бенефициент: Асоциация “Голям брат Голяма сестра – България”

Партньори: 11 oрганизациии от Азербайджан, Хърватска, Египет, Грузия, Гърция, Йордания, Литва, Северна Македония, Португалия, Румъния, Турция

Период на изпълнение: 01.01.2019 г. – 31.10.2019 г.

Обучението за младежки работници “Learn to live together” има за цел да тества програма за образование по човешки права, която се фокусира върху изграждането на мир, социални кохезионни процеси, равенство на половете, междукултурна толерантност, недискриминация и разбиване на властващите сред младите хора стереотипи, екстремизъм и език на омразата.

2018 г.

ЗАЕДНО РЪКА ЗА РЪКА – ТВОРИМ КРАСОТА

Донор: Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Номер на проект/договор за финансиране: BG05М2ОР001-3.001-0075

Бенефициент: Община “Марица”

Партньори: Асоциация “Голям брат Голяма сестра – България” , Целодневна детска градина “Бисер”, с. Труд

Период на изпълнение: 01.08.2016 г. – 31.12.2018 г.

Основната цел на проекта е  да бъдат създадени условия за подпомагане на децата от етническите малцинства, да се изградят като пълноценни граждани и за успешната им професионална, социална и личностна реализация., както и да се подобрят на условията за равен старт и подкрепа за предучилищното възпитание.

  КАМПАНИЯ “ПЪРВИ СРЕЩИ”

Донор: Европейска младежка фондация към Съвета на Европа

Номер на проект/договор за финансиране: 6202.3.PA.2018

Бенефициент: Асоциация “Голям брат, Голяма сестра – България”

Период на изпълнение: 01.09.2018 г. – 28.02.2019 г.

Кампания „Първи срещи” има за цел да повиши чувствителността и информираността на младите хора, включително и такива в неравностойно положение и принадлежащи към малцинствени етнически групи, към теми като човешки права и достойнство, сексуална ориентация и равенство на половете, агресия и насилие срещу момичета, език на омразата офф- и онлайн.

TELL US A STORY

Донор: Програма “Еразъм+”, Ключова дейност 1

Номер на проект/договор за финансиране: 2017-3-TR01-KA105-047834

Бенефициент: Group Sharing, Турция

Партньори: Асоциация “Голям брат, Голяма сестра – България” с организации от Италия и Испания

Период на изпълнение: 01.03.2018 г. – 31.08.2018 г.

Младежкият обмен събира на едно място младежи от 4-те страни, за да ги въведе в различните способи за разказване на история – използвайки музика, видео, рисунка и да ги насърчи да изразяват мислите и чувствата си чрез невербални подходи.

КАМПАНИЯ “РАНО МИ Е” ФАЗА 1 и 2

Донор:  Български Фонд за Жените

Бенефициент: Асоциация “Голям брат, Голяма сестра – България”

Период на изпълнение: “Рано ми е – фаза 1” – 2016 г., “Рано ми е – фаза 2” – 2018 г.

Дългосрочна кампания, фокусирана върху равенството между половете, превенцията на ранната сексуализация, ранните бракове и ранната бременност, безопасността в Интернет за момичетата.

А ТИ ПРОЧЕТЕ ЛИ КОНВЕНЦИЯТА?

Донор:  Български Фонд за Жените

Бенефициент: Асоциация “Голям брат, Голяма сестра – България”

Период на изпълнение: 09.04.2018 г. – 09.06.2018 г.

След разгорещените дебати в България около ратифицирането на т.нар. Истанбулска конвенция (Конвенция на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие), която доведе до нейното отхвърляне, общественото напрежение остана. Кампанията има за цел да въведе в целите на Конвенцията, които бяха размити в медиите, както и да създаде у младите хора умения за боравене с информация.

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ГЛОБАЛНА ОТГОВОРНОСТ

Донор: Програма “Еразъм+”, Ключова дейност 1

Номер на проект/договор за финансиране: 2017-1-BG01-KA105-036191

Бенефициент: Асоциация “Голям брат, Голяма сестра – България”

Партньори: 10 организации от Гърция, Италия, Литва, Полша, Румъния, Македония, Турция, Сърбия, Египет и Грузия

Период на изпълнение: 01.08.2017 г. – 31.05.2018 г.

Като последваща дейност от участието на Асоциацията в проекта “Образование за глобална отговорност” на датската организация FN-Forbundet, този проект има за цел да промотира методите за популяризиране на 17-те Цели за устойчиво развитие сред младежи чрез провеждане на обучение за треньори и младежки обмен.

2017 г.

  BE HAPPY, BE HEALTHY

Донор: Програма “Еразъм+”, Ключова дейност 1

Номер на проект/договор за финансиране: 2016-3-IE01-KA105-025521

Бенефициент: Foroige, Ирландия

Партньори: Асоциация “Голям брат, Голяма сестра – България”

Период на изпълнение: 02.01.2017 г. – 01.07.2017 г.

Младежкият обмен “Be happy, Be healthy” има за цел да популяризира здравословния начин на живот сред младежите чрез холистичен подход към здравето и разглеждане на всичките му аспекти – физическо, душевно, социално и психично.

  PEOPLE TO PEOPLE

Донор: Програма “Еразъм+”, Ключова дейност 2

Номер на проекта: 2016-1-CZ01-KA204-024083

Бенефициент: RADKA, Чехия

Партньори: Асоциация “Голям брат, Голяма сестра – България” и Tratwa – Полша

Период на изпълнение: 01.09.2015 г. – 01.09.2018 г.

Проектът цели да създаде поле за обмяна на добри практики в управлението и работата с доброволци между трите участващи доборолчески организации с различен профил, като така разшири обсега им на действие и ги насърчи да работят с нови целеви групи.

  ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ГЛОБАЛНА ОТГОВОРНОСТ

Донор: Програма “Еразъм+”, Ключова дейност 2

Номер на проект/договор за финансиране: 

Бенефициент: FN-Forbundet, Дания

Партньори: Асоциация “Голям брат, Голяма сестра – България” заедно с 8 организации, училища и органи на местна власт от Дания, Великобритания, Румъния, Турция, Словакия, Хърватска

Период на изпълнение: 01.09.2016 г. – 31.08.2019 г.

Проектът има за цел да създаде поле за обмяна между трите доброволчески организации на добри практики в управлението и работата с доброволци и да разшири работата им с нови целеви групи.

 ПРИЯТЕЛИ БЕЗ ГРАНИЦИ – ПРОДЪЛЖЕНИЕТО

Донор: Програма “Еразъм+”, Ключова дейност 1

Номер на проект/договор за финансиране: 2016-3-BG01-KA105-035276

Бенефициент: Асоциация “Голям брат Голяма сестра – България”

Партньори: 3 организации от Белгия, Холандия и Румъния

Период на изпълнение: 01.03.2017 г. – 30.09.2017 г.

Проектът “Приятели без граници – продължението” е част от поредица младежки обмени, които целият да насърчат социалното приобщаване и адаптацията към независим живот, както и да подобрят възможностите за професионална ориентация и трудова реализация на младежи в неравностойно положение.

  ДОБРОВОЛЧЕСТВОТО – ПЪТ КЪМ ЗАЕТОСТ

Донор: Програма “Еразъм+”, Ключова дейност 1

Номер на проект/договор за финансиране: 2016-2-BG01-KA105-024084

Бенефициент: Асоциация “Голям брат Голяма сестра – България”

Партньори: 12 организации от Румъния, Азербайджан, Италия, Испания, Гърция, Словакия, Холандия, Хърватска, Турция, Украйна, Чехия, Литва

Период на изпълнение: 01.11.2016 г. – 31.12.2017 г.

Дългосрочен проект с три активности – семинар, тренинг и младежки обмен, чиято цел е да популяризира доброволчеството като фактор за успешна професионална реализация на младите хора и да повиши капацитета на партньорските организации по отношение на управлението на доброволци, фокусирано върху придобиване на нови знания и компетенции.

  ЦВЕТНО

Донор: Общинска фондация “Пловдив 2019”

Номер на проект/договор за финансиране: ОП-003/22.12.2016 г.

Бенефициент: Асоциация “Голям брат Голяма сестра – България”

Партньори: Фондация “Ценности, добродетели, интегритет”

Период на изпълнение: 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г.

Проектът има за цел да промотира изкуството и културата сред деца и младежи в неравностойно положение чрез метода за групово рисуване с пръсти, както и да организира изложби с рисунките на децата и хепънинги, които ще спомогнат за облагородяване на средата им.

МИКЦ “МЛАДЕЖКА ЗОНА – АКТИВНИ И КРЕАТИВНИ”

Донор: Министерство на младежта и спорта

Номер на проект/договор за финансиране: №25-00-67/22.12.2016 г.

Бенефициент:Асоциация “Голям брат Голяма сестра – България”

Партньори: КСУ “Олга Скобелева”, гр. Пловдив, ЕГ “Пловдив”, Община “Марица”

Период на изпълнение: 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г.

Младежкият информационно-консултантски център /МИКЦ/ цели да овластява младите хора на възраст 15-19 г. в неравностойно положение, живущи на терорията на гр. Пловдив и малките населени места от Община “Марица”, като им предоставя инфорамация, обучения и дейности за придобиване на умения, които да спомогнат тяхното личностно, професионално и образователно развитие.

2016 г.

   BETTER TOGETHER

Донор: Програма “Еразъм+”, Ключова дейност 1

Номер на проект/договор за финансиране: 2016-1-BG01-KA105-023334

Бенефициент: Асоциация “Голям брат Голяма сестра – България”

Партньори: 8 организации от Албания, Хърватия, Гърция, Северна Македония, Румъния, Сърбия, Слокавия и Турция

Период на изпълнение: 01.06.2016 г. – 31.03.2017 г.

Обучението за младежки работици “Better Together” промотира образованието за човешки права и насърчава толерантност на Балканския полуостров чрез изкореняване на езика на омраза, екстремизма, властващите стереотипи и дискриминация.