ТЕКУЩИ

2022 г.

ЗДРАВЕ(Й)!

Донор: Програма “Европейски корпус за солидарност”, Проекти за солидарност

Номер на проект/договор за финансиране: 2021-2-BG01-ESC30-SOL-000038112

Бенефициент: Асоциация “Голям брат, Голяма сестра – България”

Период на изпълнение: 01.01.2022 – 30.09.2022

Основната идея на проект “Здраве(й)!” е да разработи и приложи програма за подобряване на здравословните навици (хигиена, хранене, физическа активност и психическа устойчивост) върху 18 тийнейджъри от КСУ “Олга Скобелева” и КСУ “Княгиня Мария Луиза” в гр. Пловдив.

ОФФЛАЙН ВАКАНЦИЯ 3

Донор: Програма “Европейски корпус за солидарност”, Проекти за солидарност

Номер на проект/договор за финансиране: 2021-2-BG01-ESC30-SOL-000038111

Бенефициент: Асоциация “Голям брат, Голяма сестра – България”

Период на изпълнение: 01.01.2022 – 31.12.2022

Целта на поредното издание на “ОФФлайн ваканция” е да демонстрира пред деца и младежи в неравностойно положение смислени алтернативи за свободното време и най-вече да ги насърчи да споделят, учат, творят и играят в едно артистично пространство и изцяло офлайн среда.

ЧИТАТЕЛСКИ КЛУБ “ПРИЯТЕЛИ”

Донор: Програма “Европейски корпус за солидарност”, Проекти за солидарност

Номер на проект/договор за финансиране: 2022-1-BG01-ESC30-SOL-000063109

Бенефициент: Асоциация “Голям брат, Голяма сестра – България”

Период на изпълнение: 01.06.2022 – 31.01.2023

Идеята на проекта е да създаде Читателски клуб в две социални институции в гр. Пловдив. Участниците в срещите на Клуба ще бъдат 20 деца и младежи, настанени за отглеждане в тези комплекси, които имат интерес към литературата, но нямат изградени навици за четене, достъпът им до съвременна проза и поезия е ограничен и най-вече нямат аудитория, с която да говорят по теми, свързани с книгите.

ПЪТЯТ КЪМ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО

Донор: Програма “Еразъм+”, Ключова дейност 1

Номер на проект/договор за финансиране: 2021-2-BG01-KA153-YOU-000038576

Бенефициент: Асоциация “Голям брат, Голяма сестра – България”

Партньори: Организации от Армения, Азербайджан, Италия, Литва, Полша, Турция и Украйна

Период на изпълнение: 31.05.2022 – 30.03.2023

Проект “Пътят към възстановяването” е насочен към подобряване на възможностите за лична и професионална реализация на младите хора след световната пандемия, чрез изграждане на здравословни навици, подобряване на
двигателната култура и осмисляне на факторите, влияещи върху всички аспекти на физическото, духовното и емоционалното развитие на индивида

TRUE OR FALSE

Донор: Програма “Еразъм+”, Ключова дейност 1

Номер на проект/договор за финансиране: 2022-1-BG01-KA152-YOU-000069678

Бенефициент: Асоциация “Голям брат, Голяма сестра – България”

Партньори: Cigli Fen Liseli, Измир, Турция

Период на изпълнение: 01.06.2022 – 30.03.2023

Проектът се фокусира върху провеждането на младежки обмен “Тrue or False” , в който ще се включатобщо 31 участници, от които 26 на възраст 15-19 години от България и Турция. Основната цел на проекта е даповиши медийната грамотност на младите хора от двете страни и да ги направи устойчиви на дезинформацията в дигитална среда. 

ЕВРОДЕСК МУЛТИПЛАЕР

Бенефициент: Асоциация “Голям брат, Голяма сестра –  България”

Период на изпълнение: м. август 2021 – м. декември 2027

Основната цел на Евродеск мултиплаерите е да разпространяват информация в областта на младежките проблеми и дейности в регионите, където действат.

www.eurodesk.eu

MATCH WITH ARTS AND CULTURE

 

Донор: Програма “Еразъм+”, Ключова дейност 2

Номер на проект/договор за финансиране: 2021-1-BG01-KA220-YOU-000029474

Бенефициент: Асоциация “Голям брат Голяма сестра – България”

Партньори:  Edu PlayGround/pLOVEdiv Gallery (България), Friesland College (Нидерландия), AFEV Barcelona (Испания), La Cosecha Producciones (Испания), Melting Pro (Италия)

Период на изпълнение: 01.11.2021 – 01.05.2024

Основна цел на проекта е да промотира културното менторство като инструмент за социалната интеграция на младите хора.

 ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ ЗА КАЧЕСТВО В МЛАДЕЖКОТО ДОБРОВОЛЧЕСТВО /EQYVOL/

Донор: Програма “Еразъм+”, Ключова дейност 2

Номер на проект/договор за финансиране: 2020-3-ES02-KA205-016269

Бенефициент: PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO DE ESPANA, Испания

Партньори: Асоциация “Голям брат Голяма сестра – България” и организации от Белгия, Хърватска, Дания, Ирландия, Италия и Испания.

Период на изпълнение: 30.05.2021 – 29.11.2022

Основна цел на проекта е да дефинира и разпространи първите стандрати за качество в младежкото доброволчество в страните от Европейския съюз.

 MENTOR YOUR FUTURE

Донор: Програма “Еразъм+”, Ключова дейност 2

Номер на проект/договор за финансиране: 2020-1-NL01-KA203-064703

Бенефициент: STICHTING NHL STENDEN HOGESCHOOL, Нидерландия

Партньори: Асоциация “Голям брат Голяма сестра – България” и организации от Испания, Германия, Франция, Кипър.

Период на изпълнение: 01.09.2020 – 31.08.2023

Основна цел на проекта е да насърчава менторството сред студентите, да изгради обща европейска методология за работа с ментори във висшите учебни заведения и да работи за включването на менторството като част от учебните програми в университетите.

 ONCE UPON A MIND

Донор: Програма “Еразъм+”, Ключова дейност 2

Бенефициент: UNGLINGASMIDJUR STIGUR OGTROD, Исландия

Партньори: Асоциация “Голям брат Голяма сестра – България” и организации от Унгария, Испания, Румъния и Финландия.

Период на изпълнение: 01.01.2022 – 01.07.2024

Основна цел на проекта е да създаде инструменти, чрез които да се преодолеят негативните последици от влошеното ментално здраве на младите хора в Европа.

ПРИКЛЮЧИЛИ

ТОЛКОВА РАЗЛИЧНИ, ТОЛКОВА ЕДНАКВИ

Донор:  СНЦ “Местна инициативна група – Община Марица” чрез  Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”

Номер на проект/договор за финансиране:  B05M9OP001-2.068-0002-С01

Бенефициент: Община “Марица”

Подизпълнител: Асоциация “Голям брат Голяма сестра – България”

Период на изпълнение: 01.02.2021 г.  – 01.08.2022 г.

Основната цел на проекта е да допринесе за повишаване качеството на живот, социалното включване и намаляване на бедността, както и за трайната  интеграция на най-маргинализираните общности, включително ромите в четири населени места на територията на Община “Марица” – с. Динк, с.Калековец, с. Рогош и с. Маноле. Част от проектните дейности могат да бъдат осъществени и в други села в общината, в случай, че има недостиг на лица от целевата група.

 ПРЕДАЙ НАТАТЪК

Донор: Европейски корпус за солидарност, Доброволчески партньорства

Номер на проект/договор за финансиране: 2020-2-BG01-ESC13-079317

Бенефициент: Асоциация “Голям брат Голяма сестра – България”

Период на изпълнение: 01.08.2020 г. – 31.01.2022 г.

Основната цел на втората фаза на тригодшиния проект “Предай нататък”  е да подпомогне деца и младежи в неравностойно положение по пътя на тяхното развитие, като им предостви дългосрочна менторска подкрепа от доброволци по едноименната програма “Голям брат Голяма сестра”. В проекта е заложена и работа на чуждестранни доброволци с децата и младежите за периоди от по два месеца.

  КАМПАНИЯ “ПЪРВИ СРЕЩИ”

Донор: Европейски корпус за солидарност, Проекти за солидарност

Номер на проект/договор за финансиране: 2020-3-BG01-ESC31-094824

Бенефициент: Асоциация “Голям брат Голяма сестра – България”

Период на изпълнение: 01.03.2021 г. – 31.10.2021 г.

Второто издание на Кампания „Първи срещи” има за цел да повиши чувствителността и информираността на младите хора, включително и такива в неравностойно положение и принадлежащи към малцинствени етнически групи, към теми като човешки права и достойнство, сексуална ориентация и равенство на половете, агресия и насилие срещу момичета, език на омразата офф- и онлайн.

 TWICE

Донор: Програма “Еразъм+”, Ключова дейност 1

Номер на проект/договор за финансиране: 2020-3-BG01-KA105-094768

Бенефициент: Асоциация “Голям брат Голяма сестра – България”

Партньори: Организации от Румъния, Сърбия, Турция, Северна Македония, Гърция, Черна Гора, Босна и Херцеговина, Хърватия, Албания

Период на изпълнение: 01.01.2021 г. – 31.10.2021 г.

Основна цел на проекта е да повиши медийната грамотност на младите хора и да ги направи устойчиви на дезинформацията в дигиталната среда.

 МИСЛЯ  ГЛОБАЛНО, ДЕЙСТВАМ ЛОКАЛНО

Донор: Европейски корпус за солидарност, Проекти за солидарност

Номер на проект/договор за финансиране: 2020-1-BG01-ESC31-078657

Бенефициент: Асоциация “Голям брат Голяма сестра – България”

Период на изпълнение: 01.05.2020 г. – 30.04.2021 г.

Идеята на проекта е да популяризира 17-те Цели за устойчиво развитие на ООН сред деца от малките населени места на територията на Община Марица /Област Пловдив/ с оглед на това те да станат по-отговорни както към самите себе си, така и към общността като цяло.

 ПАРЧЕНЦА ЖИВОТ

Донор: Европейски корпус за солидарност, Проекти за солидарност

Номер на проект/договор за финансиране: 2020-1-BG01-ESC31-078386

Бенефициент: Асоциация “Голям брат Голяма сестра – България”

Период на изпълнение: 01.06.2020 г. – 31.05.2021 г.

Проектът цели да подобри физическата, социалната и емоционалната среда на хората, живеещи в домове за стари хора в гр. Пловдив, както и да събере, издаде и разпространи сборник с разкази “Парченца живот” с истории, разказани от настанените в домовете.

 СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ ПАРЛАМЕНТ

Донор: Програма “Еразъм+”, Ключова дейност 3

Номер на проект/договор за финансиране: 2020-1-BG01-KA347-078388

Бенефициент: Асоциация “Голям брат Голяма сестра – България”

Период на изпълнение: 01.05.2020 г. – 30.04.2022 г.

Проектът има за основна цел да насърчи диалог между младите хора и институциите, отговарящи за сформиране на политики за младежта, като създаде и институционализира Национален ученически парламент. Основната дейност е двудневна среща на представители на ученическите съвети от цялата страна и заинтересовани лица/институции.

  INNOBOOST – BOOSTING VALUE CREATION THROUGH INNOVATION

Донор: Програма “Еразъм+”, Ключова дейност 1

Номер на проект/договор за финансиране: 2020-1-DE04-KA105-019038

Бенефициент: InterBildung e.V., Германия

Партньори: Асоциация “Голям брат, Голяма сестра –  България” и организации от 16 страни

Период на изпълнение: 01.05.2020  г. – 30.04.2022 г.

Целта на проекта е да насърчи създаването на добавена стойност в международните младежки проекти чрез промотиране на предприемаческо мислене и иновативни дейности.

  E-PARTICIPATION – INVOLVED & INFORMED

Донор: Програма “Еразъм+”, Ключова дейност 1

Номер на проект/договор за финансиране: 2020-1-DK01-KA105-074805

Бенефициент: FORA KOBENHAVN, Дания

Партньори: Асоциация “Голям брат, Голяма сестра –  България” и организации от 7 страни

Период на изпълнение: 01.06.2020  г. – 31.05.2022 г.

Целта на проекта е да задълбочи знанията и уменията на младежките работници по отношение на медийната грамотност.

ОТ НАС ЗАВИСИ

Донор: Civitates чрез Български фонд за жените

Бенефициент: Асоциация “Голям брат, Голяма сестра – България”

Партньори: Фондация “ДА”

Гражданско обединение  “Равни БГ” е коалиция от 30 организации и медии от цяла България, създадена, за да противопостои на свиващото се гражданско пространство и да повиши доверието в неправителствения сектор в страната. Асоциация “Голям брат, Голяма сестра – България” и Фондация “ДА” съвсместно провеждат онлайн кампания за разбиване на погрешни схващания за НПО сектора.

  (SO)LIDARY

Донор: Програма “Еразъм+”, Ключова дейност 1

Номер на проект/договор за финансиране: 2020-1-BG01-KA105-078589

Бенефициент: Асоциация “Голям брат Голяма сестра – България”

Партньори: Организации от Италия, Португалия, Испания, Литва, Словакия, Полша, Турция, Гърция.

Период на изпълнение: 01.05.2020 г. – 31.12.2021 г.

Основна цел на проект “(SO)LIDARY”  е да популяризира доброволчеството като фактор за успешна професионална реализация и да подобри капацитета на партньорите в процеса на управление на доброволци – както на местни, така и на международни.

  EntreprenYOUR FUTURE

Донор: Програма “Еразъм+”, Ключова дейност 1

Номер на проект/договор за финансиране: 2020-1-BG01-KA105-078621

Бенефициент: Асоциация “Голям брат Голяма сестра – България”

Партньори: Организация от Египет

Период на изпълнение: 01.05.2020 г. – 30.11.2021 г.

Основната цел на проекта е да предостави на младите хора от двете страни информация, познания и практически набор от инструменти за справяне с безработицата, както и със социалната изолация, която следва от нея. 

 СИНОНИМИ НА ЗДРАВЕТО

Донор: Програма “Еразъм+”, Ключова дейност 1

Номер на проект/договор за финансиране: 2019-3-BG01-KA105-077911

Бенефициент: Асоциация “Голям брат Голяма сестра – България”

Партньори: Организации от Гърция, Турция, Италия, Литва, Полша, Португалия, Египет и Армения

Период на изпълнение: 01.02.2020 г. – 31.10.2021 г.

Основна цел на проект “Синоними за здравето” е да насърчи социалното включване на младите хора в неравностойно положение чрез изграждане на здравословни навици, подобряване на физическата култура и осмисляне на факторите, влияещи върху всички аспекти на физическото, духовното и емоционалното развитие на индивида

  DIGITAL POWER

Донор: Програма “Еразъм+”, Ключова дейност 1

Номер на проект/договор за финансиране: 2019-3-LT02-KA105-006599

Бенефициент: Unique Projects, Литва

Партньори: Асоциация “Голям брат, Голяма сестра –  България” и организации от 6 страни

Период на изпълнение: 01.03.2020  г. – 31.08.2021 г.

Основната цел на проекта е анализира основните проблеми, които възникват в следствие липса на дигитални умения в НПО сектора и да повиши дигиталната грамотност и уменията за критично мислене у участниците в ключовата дейност – тренинг за младежки работиници.

 ОФФЛАЙН ВАКАНЦИЯ 2

Донор: Европейски корпус за солидарност, Проекти за солидарност

Номер на проект/договор за финансиране: 2020-3-BG01-ESC31-094779

Бенефициент: Асоциация “Голям брат Голяма сестра – България”

Период на изпълнение: 01.03.2021 г. – 31.07.2021 г.

Целта на поредното издание на “ОФФлайн ваканция” е да демонстрира пред деца и младежи в неравностойно положение смислени алтернативи за свободното време и най-вече да ги насърчи да споделят, учат, творят и играят в едно артистично пространство и изцяло офлайн среда.

  КНИЖАРНИЦА НА КОЛЕЛА  

Донор: Европейски корпус за солидарност, Проекти за солидарност

Номер на проект/договор за финансиране: 2020-2-BG01-ESC31-079318

Бенефициент: Асоциация “Голям брат Голяма сестра – България”

Период на изпълнение: 01.08.2020 г. – 31.05.2021 г.

Настоящият проект има за цел да набира дарения под формата на детски книги, образователни игри и занимателни материали,  като продължение на кампанията “С книжки и игри – времето лети”, провокирана от изолацията, в която бяха поставени и децата през м. март и април 2020 г. Даренията ще достигнат до нуждаещите се деца, читалища, библиотеки и училища из цялата страна.

ИДЕНТИФИЦИРАНЕ И АКТИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИ НЕАКТИВНИ МЛАДЕЖИ ОТ ОБЩИНА “МАРИЦА”

Донор:  СНЦ “Местна инициативна група – Община Марица” чрез  Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”

Номер на проект/договор за финансиране:  BG05M9OP001-1.043-0007-C01

Бенефициент: Община “Марица”

Подизпълнител: Асоциация “Голям брат Голяма сестра – България”

Период на изпълнение: 20.09.2019 г.  – 20.03.2021 г.

Основната цел на проект “Идентифициране и активиране на икономически неактивни младежи от община “Марица” е активирането, успешната реализация и интеграция в заетост на младежи от община “Марица” до 29-годишна възраст, които не са нито в образование или обучение, нито в заетост, включително не са регистрирани като безработни лица в Агенцията по заетостта. 

 YES!

Донор: Европейски корпус за солидарност, Проекти за солидарност

Номер на проект/договор за финансиране: 2020-2-BG01-ESC31-079322

Бенефициент: Асоциация “Голям брат Голяма сестра – България”

Период на изпълнение: 01.08.2020 г. – 28.02.2021 г.

Проект “YES!” цели да помогне на ученици в неравностойно положение /от семейства с нисък социален статус или такива, които живеят в институции/, които изпитват затруднения с обучението си по чужди езици в училище. Доброволци на Асоциацията  ще подпомагат с езикови уроци ученици в неравностойно положение на възраст 10-15 години от гр. Пловдив през първия срок на учебната 2020/2021 година.

 ПРЕДАЙ НАТАТЪК

Донор: Европейски корпус за солидарност, Доброволчески партньорства

Номер на проект/договор за финансиране: 2018-1-BG01-ESC13-061160

Бенефициент: Асоциация “Голям брат Голяма сестра – България”

Период на изпълнение: 01.02.2019 г. – 31.01.2021 г.

Основната цел на тригодшиния проект “Предай нататък”  е да подпомогне деца и младежи в неравностойно положение по пътя на тяхното развитие, като им предостви дългосрочна менторска подкрепа от доброволци по едноименната програма “Голям брат Голяма сестра”. В проекта е заложена и работа на чуждестранни доброволци с децата и младежите за периоди от по два месеца.

 ОФФЛАЙН НЕДЕЛЯ

Донор: Европейски корпус за солидарност, Проекти за солидарност

Номер на проект/договор за финансиране: 2019-3-BG01-ESC31-077981

Бенефициент: Асоциация “Голям брат Голяма сестра – България”

Период на изпълнение: 01.02.2020 г. – 31.11.2020 г.

Основната цел на проект “ОФФлайн неделя” е да демонстрира пред деца и младежи в неравностойно положение смислени алтернативи за свободното време и най-вече да ги насърчи да споделят, учат, творят и играят в едно артистично пространство и изцяло офлайн среда.

  ДОБРИТЕ ДЕЛА В ОБЕКТИВА

Донор: Общинска фондация “Пловдив 2019”

Номер на проект/договор за финансиране: ОПК-001/21.06.2019 г.

Бенефициент: Асоциация “Голям брат Голяма сестра – България”

Период на изпълнение: 01.07.2019 г. – 12.09.2019 г.

Основната дейност в проекта е организиране на фотоизложба “Добрите дела в обектива”. Тя е бъде локализирана в галерия “Plovediv” в Капана и илюстрира по атрактивен начин активността на младите хора в гр. Пловдив, техни доброволчески и/или благотворителни инициативи и лични добротворчески истории.

ПОРАСТВАМЕ ЗАЕДНО

Донор: Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Номер на проект/договор за финансиране: BG05M9OP001-2.009-0067-C01

Бенефициент: Асоциация “Голям брат Голяма сестра – България”

Период на изпълнение: 01.09.2018 г. – 01.01.2020 г.

Проекът има за цел да създаде устойчиви решения за предололяване на проблема, свързан със социалната и трудова интерграция на децата и младежите, настанени в резиденстки услуги. Проектът представлява подкрепа за личностно развитие на децата и младежите от КСУ “Олга Скобелева”, гр. Пловдив чрез предоставяне на следните дейости: психологически консултации, менторската програма “Голям брат, Голяма сестра” и ателиета за групово рисуване с пръсти.

  ОБРАЗОВАНИЕ ЗА РАВНОПРАВИЕ НА ПОЛОВЕТЕ

Донор: Международен женски клуб – София

Бенефициент: Асоциация “Голям брат Голяма сестра – България”

Период на изпълнение: 01.10.2019 г. – 31.12.2019 г.

Проекът има за цел да повиши осведомеността на младежите по въпросите на равноправието на половете и да увеличи както тяхната чувствителност, така и тази на обществото по тези тематика. Дейностите на “Образование за равноправие на половете” предвиждат да се сформира екип от обучени доброволци, които да работят чрез неформални методи с ученици от малките населени места около гр. Пловдив.

  INSPIRE – SOCIAL INNOVATION AND LEADERSHIP

Донор: Програма “Еразъм+”, Ключова дейност 1

Номер на проект/договор за финансиране: 2019-1-DK01-KA105-059968

Бенефициент: FORA KOBENHAVN, Дания

Партньори: Асоциация “Голям брат Голяма сестра – България” и 5 организации от Румъния, Чехия, Литва, Северна Македония, Италия

Дъглосрочният проект има за цел да подобри лидерските качества у младите хора, по начин, по които те да могат да ги прилагат за развитие на социално предприемачество.

 GAME ON – FACILITATING THROUGH GAMING 

Донор: Програма “Еразъм+”, Ключова дейност 1

Номер на проект/договор за финансиране: 2019-1-DK01-KA105-059956

Бенефициент: FORA KOBENHAVN, Дания

Партньори: Асоциация “Голям брат Голяма сестра – България” и 5 организации от Хърватия, Италия, Румъния, Испания, Турция

Период на изпълнение: 01.05.2019 г. – 30.04.2021 г.

Дъглосрочният проект си поставя за цел да събере на едно място младежки работници и участници, запознати с видеоигрите, за да обменят добри практики и да направят процеса на неформално учене по-интерактивен.

 МЛАДИ, АКТИВНИ И ОТГОВОРНИ

Донор: Програма “Еразъм+”, Ключова дейност 1

Номер на проект/договор за финансиране: 2019-1-BG01-KA105-062153

Бенефициент: Асоциация “Голям брат Голяма сестра – България”

Партньори: Организации от Ирландия и Румъния

Период на изпълнение: 01.05.2019 г. – 30.11.2019 г.

Целта на младежкия обмен „Млади, активни и отговорни” е да даде възможност на 30 младежа от България, Ирландия и Румъния да развият своите лидерски качества, като ги предизвика да използват тези свои качества за подобряване състоянието както на местните общности, така и на обществото в глобален аспект, като ги запознае със 17-те Цели за устойчиво развитие на ООН.

 LEARN TO LIVE TOGETHER

Донор: Програма “Еразъм+”, Ключова дейност 1

Номер на проект/договор за финансиране: 2018-3-BG01-KA105-061182

Бенефициент: Асоциация “Голям брат Голяма сестра – България”

Партньори: 11 oрганизациии от Азербайджан, Хърватска, Египет, Грузия, Гърция, Йордания, Литва, Северна Македония, Португалия, Румъния, Турция

Период на изпълнение: 01.01.2019 г. – 31.10.2019 г.

Обучението за младежки работници “Learn to live together” има за цел да тества програма за образование по човешки права, която се фокусира върху изграждането на мир, социални кохезионни процеси, равенство на половете, междукултурна толерантност, недискриминация и разбиване на властващите сред младите хора стереотипи, екстремизъм и език на омразата.

ЗАЕДНО РЪКА ЗА РЪКА – ТВОРИМ КРАСОТА

Донор: Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Номер на проект/договор за финансиране: BG05М2ОР001-3.001-0075

Бенефициент: Община “Марица”

Партньори: Асоциация “Голям брат Голяма сестра – България” , Целодневна детска градина “Бисер”, с. Труд

Период на изпълнение: 01.08.2016 г. – 31.12.2018 г.

Основната цел на проекта е  да бъдат създадени условия за подпомагане на децата от етническите малцинства, да се изградят като пълноценни граждани и за успешната им професионална, социална и личностна реализация., както и да се подобрят на условията за равен старт и подкрепа за предучилищното възпитание.

  КАМПАНИЯ “ПЪРВИ СРЕЩИ”

Донор: Европейска младежка фондация към Съвета на Европа

Номер на проект/договор за финансиране: 6202.3.PA.2018

Бенефициент: Асоциация “Голям брат, Голяма сестра – България”

Период на изпълнение: 01.09.2018 г. – 28.02.2019 г.

Кампания „Първи срещи” има за цел да повиши чувствителността и информираността на младите хора, включително и такива в неравностойно положение и принадлежащи към малцинствени етнически групи, към теми като човешки права и достойнство, сексуална ориентация и равенство на половете, агресия и насилие срещу момичета, език на омразата офф- и онлайн.

 TELL US A STORY

Донор: Програма “Еразъм+”, Ключова дейност 1

Номер на проект/договор за финансиране: 2017-3-TR01-KA105-047834

Бенефициент: Group Sharing, Турция

Партньори: Асоциация “Голям брат, Голяма сестра – България” с организации от Италия и Испания

Период на изпълнение: 01.03.2018 г. – 31.08.2018 г.

Младежкият обмен събира на едно място младежи от 4-те страни, за да ги въведе в различните способи за разказване на история – използвайки музика, видео, рисунка и да ги насърчи да изразяват мислите и чувствата си чрез невербални подходи.

КАМПАНИЯ “РАНО МИ Е” ФАЗА 1 и 2

Донор:  Български Фонд за Жените

Бенефициент: Асоциация “Голям брат, Голяма сестра – България”

Период на изпълнение: “Рано ми е – фаза 1” – 2016 г., “Рано ми е – фаза 2” – 2018 г.

Дългосрочна кампания, фокусирана върху равенството между половете, превенцията на ранната сексуализация, ранните бракове и ранната бременност, безопасността в Интернет за момичетата.

А ТИ ПРОЧЕТЕ ЛИ КОНВЕНЦИЯТА?

Донор:  Български Фонд за Жените

Бенефициент: Асоциация “Голям брат, Голяма сестра – България”

Период на изпълнение: 09.04.2018 г. – 09.06.2018 г.

След разгорещените дебати в България около ратифицирането на т.нар. Истанбулска конвенция (Конвенция на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие), която доведе до нейното отхвърляне, общественото напрежение остана. Кампанията има за цел да въведе в целите на Конвенцията, които бяха размити в медиите, както и да създаде у младите хора умения за боравене с информация.

  ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ГЛОБАЛНА ОТГОВОРНОСТ

Донор: Програма “Еразъм+”, Ключова дейност 1

Номер на проект/договор за финансиране: 2017-1-BG01-KA105-036191

Бенефициент: Асоциация “Голям брат, Голяма сестра – България”

Партньори: 10 организации от Гърция, Италия, Литва, Полша, Румъния, Македония, Турция, Сърбия, Египет и Грузия

Период на изпълнение: 01.08.2017 г. – 31.05.2018 г.

Като последваща дейност от участието на Асоциацията в проекта “Образование за глобална отговорност” на датската организация FN-Forbundet, този проект има за цел да промотира методите за популяризиране на 17-те Цели за устойчиво развитие сред младежи чрез провеждане на обучение за треньори и младежки обмен.

  BE HAPPY, BE HEALTHY

Донор: Програма “Еразъм+”, Ключова дейност 1

Номер на проект/договор за финансиране: 2016-3-IE01-KA105-025521

Бенефициент: Foroige, Ирландия

Партньори: Асоциация “Голям брат, Голяма сестра – България”

Период на изпълнение: 02.01.2017 г. – 01.07.2017 г.

Младежкият обмен “Be happy, Be healthy” има за цел да популяризира здравословния начин на живот сред младежите чрез холистичен подход към здравето и разглеждане на всичките му аспекти – физическо, душевно, социално и психично.

  PEOPLE TO PEOPLE

Донор: Програма “Еразъм+”, Ключова дейност 2

Номер на проекта: 2016-1-CZ01-KA204-024083

Бенефициент: RADKA, Чехия

Партньори: Асоциация “Голям брат, Голяма сестра – България” и Tratwa – Полша

Период на изпълнение: 01.09.2015 г. – 01.09.2018 г.

Проектът цели да създаде поле за обмяна на добри практики в управлението и работата с доброволци между трите участващи доборолчески организации с различен профил, като така разшири обсега им на действие и ги насърчи да работят с нови целеви групи.

  ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ГЛОБАЛНА ОТГОВОРНОСТ

Донор: Програма “Еразъм+”, Ключова дейност 2

Номер на проект/договор за финансиране: 

Бенефициент: FN-Forbundet, Дания

Партньори: Асоциация “Голям брат, Голяма сестра – България” заедно с 8 организации, училища и органи на местна власт от Дания, Великобритания, Румъния, Турция, Словакия, Хърватска

Период на изпълнение: 01.09.2016 г. – 31.08.2019 г.

Проектът има за цел да създаде поле за обмяна между трите доброволчески организации на добри практики в управлението и работата с доброволци и да разшири работата им с нови целеви групи.

  ПРИЯТЕЛИ БЕЗ ГРАНИЦИ – ПРОДЪЛЖЕНИЕТО

Донор: Програма “Еразъм+”, Ключова дейност 1

Номер на проект/договор за финансиране: 2016-3-BG01-KA105-035276

Бенефициент: Асоциация “Голям брат Голяма сестра – България”

Партньори: 3 организации от Белгия, Холандия и Румъния

Период на изпълнение: 01.03.2017 г. – 30.09.2017 г.

Проектът “Приятели без граници – продължението” е част от поредица младежки обмени, които целият да насърчат социалното приобщаване и адаптацията към независим живот, както и да подобрят възможностите за професионална ориентация и трудова реализация на младежи в неравностойно положение.

  ДОБРОВОЛЧЕСТВОТО – ПЪТ КЪМ ЗАЕТОСТ

Донор: Програма “Еразъм+”, Ключова дейност 1

Номер на проект/договор за финансиране: 2016-2-BG01-KA105-024084

Бенефициент: Асоциация “Голям брат Голяма сестра – България”

Партньори: 12 организации от Румъния, Азербайджан, Италия, Испания, Гърция, Словакия, Холандия, Хърватска, Турция, Украйна, Чехия, Литва

Период на изпълнение: 01.11.2016 г. – 31.12.2017 г.

Дългосрочен проект с три активности – семинар, тренинг и младежки обмен, чиято цел е да популяризира доброволчеството като фактор за успешна професионална реализация на младите хора и да повиши капацитета на партньорските организации по отношение на управлението на доброволци, фокусирано върху придобиване на нови знания и компетенции.

  ЦВЕТНО

Донор: Общинска фондация “Пловдив 2019”

Номер на проект/договор за финансиране: ОП-003/22.12.2016 г.

Бенефициент: Асоциация “Голям брат Голяма сестра – България”

Партньори: Фондация “Ценности, добродетели, интегритет”

Период на изпълнение: 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г.

Проектът има за цел да промотира изкуството и културата сред деца и младежи в неравностойно положение чрез метода за групово рисуване с пръсти, както и да организира изложби с рисунките на децата и хепънинги, които ще спомогнат за облагородяване на средата им.

МИКЦ “МЛАДЕЖКА ЗОНА – АКТИВНИ И КРЕАТИВНИ”

Донор: Министерство на младежта и спорта

Номер на проект/договор за финансиране: №25-00-67/22.12.2016 г.

Бенефициент:Асоциация “Голям брат Голяма сестра – България”

Партньори: КСУ “Олга Скобелева”, гр. Пловдив, ЕГ “Пловдив”, Община “Марица”

Период на изпълнение: 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г.

Младежкият информационно-консултантски център /МИКЦ/ цели да овластява младите хора на възраст 15-19 г. в неравностойно положение, живущи на терорията на гр. Пловдив и малките населени места от Община “Марица”, като им предоставя инфорамация, обучения и дейности за придобиване на умения, които да спомогнат тяхното личностно, професионално и образователно развитие.

   BETTER TOGETHER

Донор: Програма “Еразъм+”, Ключова дейност 1

Номер на проект/договор за финансиране: 2016-1-BG01-KA105-023334

Бенефициент: Асоциация “Голям брат Голяма сестра – България”

Партньори: 8 организации от Албания, Хърватия, Гърция, Северна Македония, Румъния, Сърбия, Слокавия и Турция

Период на изпълнение: 01.06.2016 г. – 31.03.2017 г.

Обучението за младежки работици “Better Together” промотира образованието за човешки права и насърчава толерантност на Балканския полуостров чрез изкореняване на езика на омраза, екстремизма, властващите стереотипи и дискриминация.