На 21.05.2020 година беше проведена първа работна среща с кмета на село Трилистник, община Марица по Проект № BG05M9OP001-1.043-0007-C01 “Идентифициране и активиране на икономически неактивни младежи от община “Марица”, г-н Петров. Целта на срещата бе запознаване на екипа на Асоциация “Голям Брат, Голяма Сестра – България” с възможностите за трудова реализация на младежите там. На свой ред, г-н Петров беше запознат с детайли, около предстоящата реализация на Дейност № 1 по проекта и възможностите за съдействие в процеса.

Г-н Петров изрази добрата си нагласа към реализирането на дейности за идентифициране на младежи до 29 години, които в момента не търсят начини за повишаване на образователната си квалификация, нито са реализирани на пазара на труда. Населеното място е с неголям брой жители, повечето от които са успешно реализирани в индустриалните зони наблизо, а други в земеделие и селско стопанство. Все пак сподели че има и млади хора, които се затрудняват да си намерят подходящи работни позиции на местно ниво или са със занижена мотивация като следствие от дълъг период на безработица. По негова преценка, в хода на реализция на проекта и информиране на населението, желаещите за участие ще бъдат достигнати, дори да не са голям брой.

Екипът на Асоциация “Голям Брат, Голяма Сестра – България” запозна кмета на населеното място с основните критерии за участие и подбор на желаещи в реализацията на проектните дейности, като беше уверен, че всички етапи ще са разбираеми и представени на достъпен език, тъй като екипът по проекта има опит в работата с младежи в неравностойно социално положение, както и с такива с комуникативни затруднения.

Г-н Петров изрази пълната си готовност за съдействие, тъй като има организационните качества и умения да предостави подходящи работни позиции на млади хора от населеното място, които да поддържат в добър и чист вид различни площи.

Categories: Новини