Продължават срещите в местните администрации на малките населени места от община “Марица” с цел идентифициране на младежи до 29 години, неангажирани нито със заетост, нито с образование или обучение.

Дейността е част от проект “Идентифициране и активиране на икономически неактивни младежи от община Марица”, № BG05M9OP001-1.043-0007-C01, изпълняван от община “Марица” с финансовата подкрепа на СНЦ “Местна инициативна група – Община Марица” чрез Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”. Асоциация “Голям брат, Голяма сестра – България” е подизпълнител на 3 от 4-те дейности, заложени в проекта.

След като бъдат иденитифицирани, младежите ще получат информационни, юридически и психологически консултации. Те ще преминат през цикъл от 12 мотивационни обучения, след което на част от тях ще бъде осигурена временна заетост от община “Марица”.

На снимките могат да се видят срещи от с. Костиево, с. Труд, с. Трилистник, с. Граф Игнатиево, с. Калековец.

Categories: Новини