Срещите на екипа на Асоциация “Голям брат, Голяма сестра – България” с местните администрации и кметове в 19-те малки населени места от община “Марица” за представяне на проект “Идентифициране и активиране на икономически неактивни младежи от община Марица”, № BG05M9OP001-1.043-0007-C01* и селектиране на участници в следващите фази, приключиха успешно.

Интервюирани са над 20 младежи, представители на целевата група – жители на селата в община “Марица”, на възраст до 29 години, неангажирани нито със заетост, нито с образование и обучение. След процеса на селекция на участниците, ще се премине към ситуационен анализ, създаване на база данни с всички идентифицирани лица, изготвяне на индивидуални профили на всички участници и индивидуални планове за интервенция. Спрямо плановете ,младежите ще бъдат насочени към следващите фази на проекта и участието им в дейности по предоставяне на информационни, юридически и психологически консултации, преминаване през мотивационни обучения и осигуряване на заетост от страна на община “Марица”.

Проектът се изпълнява от община “Марица” с финансовата подкрепа на СНЦ “Местна инициативна група – Община Марица” чрез Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”. Асоциация “Голям брат, Голяма сестра – България” е подизпълнител на 3 от 4-те дейности, заложени в проекта.

Categories: Новини