Започна провеждането на индивидуални психологически, информационни и юридически консултации за младежи до 29 години от Община “Марица” в рамките на проект “Идентифициране и активиране на икономически неактивни младежи от община Марица”, № BG05M9OP001-1.043-0007-C01.

Проектът се изпълнява от община “Марица” с финансовата подкрепа на СНЦ “Местна инициативна група – Община Марица” чрез Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”. Асоциация “Голям брат, Голяма сестра – България” е подизпълнител на 3 от 4-те дейности, заложени в проекта.

Консултациите ще се провеждат до края на месец юли 2021 г.

Индивидуални психологически консултации в с. Динк


Индивидуални психологически консултации в с. Рогош

Categories: Новини