С поредица от срещи с местните администрации в няколко населени места от Община Марица, през м. май 2021 г. стартира проект “Толкова различни, толкова еднакви”, BG05M9OP001-2.068-0002-C01, осъществяван от Община Марица с финансовата подкрепа на СНЦ „Местна инициативна група – Община Марица“ чрез ОПРЧР. Асоциация “Голям брат, Голяма сестра – България” е подизпълнител на няколко от проектните дейности.

 

с.Динк, община Марица

Основната цел на проекта е да допринесе за повишаване качеството на живот, социалното включване и намаляване на бедността, както и за трайната интеграция на най-маргинализираните общности, включително ромите в няколко населени места на територията на Община “Марица”.

с. Рогош и с. Калековец, община Марица

Дейност 1 предвижда идентифицирането на лица, които да вземат участие в следващите дейности по проекта: безработни лица, на които ще бъде осигурена временна заетост и мотивационни обучения, жени от ромски произход с нисък здравен и образователен статус, които ще получат здравни консултации, деца в предучилищна възраст, които ще бъдат включени в клубове по интереси и ромски семейства с деца в училищна възраст, които ще бъдат насърчавани да прекарват свободното си време заедно и по смислен начин.

с. Маноле, община Марица

Categories: Новини