На 1 септември 2021 г. се проведе втората онлайн среща на проект eQyvol.

Проектът има за цел да дефинира и разпространи в ЕС първите европейски стандарти за качество в младежкото доброволчество.

По време на срещата партньорите по проекта утвърдиха методологията за проучването, което ще се проведе във всички страни от ЕС, за да се идентифицират най-често използваните стандарти за качество при младежкото доброволчество в ЕС.

Резултатите от това проучване ще бъдат използвани за създаване на първата версия на Европейските стандарти за качество в младежкото доброволчество, която ще бъде публикувана на www.eqyvol.eu през март 2022 г. След това партньорите по проекта ще организират пилотно тестване с участието на младежки доброволчески организации от целия ЕС. Въз основа на обратната връзка от пилотното тестване, партньорите по проекта ще определят и внедрят необходимите подобрения преди публикуването на окончателната версия на Европейските стандарти за качество в младежкото доброволчество през ноември 2022 г.

Проектът eQyvol е инициатива на Spanish Volunteer Platform в сътрудничество с: Център за европейско доброволчество – Белгия, Volunteer Ireland, CSVnet – Италия, FriSe – Дания, DKolektiv – Хърватия, Асоциация “Голям брат, Голяма сестра – България” и Neptelia – Испания.

Проектът е съфинансиран от програма „Еразъм+“ на Европейския съюз. Публикацията отразява единствено гледната точка на партньорите. Европейската комисия не носи отговорност за нейното съдържание.


***

Second meeting of the eQyvol project

On 1st September, the second meeting of the eQyvol project took place online.

The project aims at defining and disseminating across the EU the first European Quality Standards in Youth Volunteering.

In this meeting, the project partners defined the methodology for the consultation that they will carry out in all EU countries in order to identify the most commonly used quality standards in youth volunteering across the EU.

The results from the consultation will be used to produce the first version of the European Quality Standards in Youth Volunteering which will be openly published at www.eqyvol.eu in March 2022. Next, the project partners will organise a pilot testing involving youth volunteering organisations from all across the EU. Based on the feedback from the testers, the project partners will define and implement the necessary improvements before the publication of the final version of the European Quality Standards in Youth Volunteering in November 2022.

The eQyvol project is an initiative of the Spanish Volunteer Platform (Spain) in collaboration with: Centre for European Volunteering (Belgium), Volunteer Ireland (Ireland), CSVnet (Italy), FriSe (Denmark), DKolektiv (Croatia), Big Brothers Big Sisters of Bulgaria (Bulgaria), and Neptelia (Spain). The project is co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union.

For further information on the eQyvol project, please contact: info@eqyvol.eu

Find out more at www.eqyvol.eu and follow us at Twitter @eQyvol and Facebook @eQyvol

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

 
Categories: Новини