автор: Владимир Гешев

Можеш ли да рисуваш добре?

Няма значение дали отговор е “да” или “не”, защото не уменията за рисуване са важни, а цветовете, с които можеш да обогатиш нечие житейско платно.

Всички цветове са еднакво значими и красиви и към тях трябва да се подхожда с голямо внимание. Това беше акцентът на проекта “Mentor Your Future”. В продължение на седмица се учихме, сближавахме, обменяхме знания и ценен опит от света на менторството. Най-важното всъщност беше, че надградихме самите себе си.

Научихме се как да градим мостове към отсрещния и как да боравим с различните цветове на чуждите житейски истории. Погледнахме през калейдоскопа на човешките съдби и се задълбочихме в преживяването какво е да бъдеш ментор и какво е да имаш ментор.

Менторите могат да бъдат официални и неофициални и се оказва, че почти всеки може да бъде ментор. А вие имате ли човек в живота си, когото виждате като ментор? Или пък сте били такъв за някого? Ще се радваме да ни споделите опита си!

Тренингът за ментори, провел се от 1-ви до 6-ти май 2022 г. в Кипър, Никозия е част от проект “Мentor Your Future”,  който има за цел да насърчи менторството сред студентите във висшите учебни заведения и да работи за включването на менторски програми в академичните практики и програми в страните участници.

Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.


author: Vladimir Geshev

Are you a good painter?

It doesn’t matter if the answer is yes or no, because it’s not the drawing skills that matter, it’s the colors you can use to enrich someone’s life.

All colors are equally significant and beautiful and should be approached with great care. This was the focus of the project “Mentor Your Future”. For a week we studied, got closer to one another, exchanged knowledge and valuable experience from the world of mentoring. The most important thing, in fact, was that we developed ourselves.

We learned how to build bridges to one another and how to deal with the different colors of other people’s life stories. We looked through the kaleidoscope of human destinies and delved into the experience of what it is like to be a mentor and what it is like to have a mentor.

Mentors can be formal or informal, and it turns out that almost anyone can be a mentor. Do you have a person in your life that you see as a mentor? Or have you been like that for someone? We will be happy to share your experience!

 

The training for mentors which took place between 1st and 6th of May 2022 in Nicosia, Cyprus is part of the long-term project “Mentor Your Future”, which aims to promote mentoring among students in higher education institutions and to work on the incorporation of mentoring programs in academic practices and programs in countries -participants.

The project is funded by the European Commission through Key Action 2 of the Erasmus + program. This publication has been prepared for the European Commission however it reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Categories: Блог